Cilji in dejavnosti

Cilji

Cilji AGE IN TANDEM in TALENTAGED metodologije so izboljšanje ključnih kompetenc starejših in podpora njihovi zaposljivosti/mobilnosti na trgu dela, s spodbujanjem ponovnega vstopa/spremembe poklicne poti in podpore pri postopku zaposlovanja.

 • Izboljšati izmenjavo inovativnih rešitev glede poklicnega usposabljanja in svetovanja po vsej Evropi, z namenom pomagati starejšim ohranjati njihova delovna mesta in/ali spodbujati njihovo zaposljivost.
 • Povečati ozaveščenost o pomenu krepitve vseživljenjskega učenja in svetovalne podpore/orodij, uporabljenih pri poklicnem usposabljanju in v kariernih centrih oz. ustanovah, zlasti tistih, naslovljenih na starejše osebe.
 • Zmanjšati razkorak med poklicnim usposabljanjem, kariernimi svetovalnimi centri in trgom delovne sile (tako javni, kot zasebni, zlasti malih in srednjih podjetij) na način, da spodbujajo medsebojno sodelovanje in dojemajo starejše kot prednost.
 • Promovirati načelo enakosti spolov v poklicnem usposabljanju in v strategijah/ aktivnostih vodenja kariere, z upoštevanjem posebnih potreb žensk, zlasti starejših in/ali tistih, ki so že nekaj časa izključene iz trga dela.
 • Spodbujati krepitev in prepoznavanje ključnih in prenosljivih kompetenc, s posebnim poudarkom na tistih, ki so bile pridobljene skozi neformalno in priložnostno učenje, prav tako pa tudi z ocenjevanjem in potrjevanjem le-teh.
 • Pomagati tovrstnim procesom z zmanjšanjem razkoraka v digitalni pismenosti, z zagotavljanjem usposabljanj in ustvarjanjem digitalnih medijskih orodij za večjo ozaveščenost uporabe digitalnih medijskih storitev.

Projektne aktivnosti

Vodenje in  koordinacija projekta

 • Koordinacija in vodenje notranjih in zunanjih komunikacijskih sistemov.
 • Koordinacija in vodenje administracijske mreže in podpora članom partnerstva.
 • Organizacija srečanj, delavnic ter nacionalnih in mednarodnih seminarjev.
 • Periodično spremljanje izvajanja projekta.
 • Uvajanje in izvajanje sistema vodenja kakovosti v povezavi z viri, procesi, upravičenci, rezultati in produkti.
 • Opredelitev, izvajanje in vodenje sistema nadzora in evalvacije (metodologij, orodij, partnerstva, upravičencev, ciljev, učinkov, rezultatov in produktov).

Analiza potreb in ciljnih skupin

 • Analizirati potrebe strokovnjakov (trenerjev) po usposabljanjih, povezanih s starajočo delovno silo na področjih, ki jih nismo raziskali med projektom TALENTAGED.
 • Pregledati in analizirati potrebe končnih upravičencev, še posebej brezposelnih in starejših zaposlenih, žensk, ki se soočajo s spremembami v poslovanju ali nameravajo ponovno vstopiti na trg dela, s posebno pozornostjo na razlike med državami in gospodarskimi panogami.

Prenos znanja med mednarodnimi strokovnjaki in lokalnimi izvajalci

 • Pregledati originalni model TALENTAGED, da preverimo njegovo prenosljivost, potrebne spremembe in dopolnitve v povezavi različnimi lokalnimi in strokovnimi vsebinami ter upoštevati potrebe udeležencev in upravičencev na vsakem ciljnem področju, na katerega ga prenašamo;
 • Izboljšati model TALENTAGED z vsemi obstoječimi lokalnimi modeli, da zagotovimo produkt/usmeritev, ki odraža potrebe lokalnega poslovnega okolja;
 • Prilagoditi originalni model TALENTAGED tako, da ga bomo lahko uporabljali tudi pri  e-učenju, pred-pripraviti ga za večuporabniško spletno platformo, ki jo bomo razvili, večjezično, dostopno in uporabnikom prijazno za izvajalce in trenerje evropskih držav, v katere jo bomo prenesli;
 • Prilagoditi model TALENTAGED evropskim prioritetam za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja in razvoj ključnih  kompetenc (posebej mehkih veščin), pridobljenih v  neformalnih in priložnostnih oblikah.

Prenos med lokalnimi izvajalci in podjetji

 • Prenos Modela TALENTAGED na lokalno raven v vseh vključenih državah, z vključitvijo izvajalcev, podjetij, zaposlovalcev, starejših zaposlenih in brezposelnih;
 • Nadzor in analiza povratnih informacij uporabnikov modela  TALENTAGED;
 • Oblikovanje lokalnega evalvacijskega poročila o prenosu modela TALENTAGED;
 • Oblikovanje končnega evalvacijskega poročila o prenosu, ki bo primerjalo rezultate, dosežene v različnih državah.

Koordinacija mreže in diseminacija

 • Partnerji bomo zgradili mrežo izvajalcev, specializiranih za trajno zaposlovanje in ponovno vključevanje starejših zaposlenih. V okviru projekta ne bomo oblikovali novih struktur, mrežo bomo oblikovali znotraj obstoječe mreže EU TANDEM PLUS, ki bo delovala kot koordinator. Nadaljevali bomo z:
  • oblikovanjem grafičnih materialov (logotipov, brošur, letakov, plakatov, itd.);
  • oblikovanjem interaktivne večjezične spletne platforme za delitev prilagojenega modela in vrednotenje rezultatov uresničenih prilagoditev;
  • organizacijo 2 mednarodnih dogodkov za diseminacijo rezultatov projekta in promocijo metodologije TALENTAGED in, bolj splošno, za starosti prijaznejši pristop med zaposlovalci in profesionalnimi trenerji;
  • razvojem komunikacijskega plana, podprtega z lokalnimi načrti za vsako vključeno območje (novice, informacije za tisk, medijske komunikacije, itd.).